Prijavite se
Obaveze organizatora akcije

Neophodno je da precizno opiše volonterske akcije, da jasno prikaže ulogu i aktivnosti volontera, kao i očekivanja u pogledu vremena angažovanja, broja volontera i posebnih zahteva (iskustvo, veštine i/ili sredstva za rad) u skladu sa ciljem akcije.
Neophodno je da sprovede koordinaciju volontera, osnovnu obuku i upoznavanje sa ciljevima i vrednostima akcije, kako bi doprineli ostvarenju akcije u najvećoj mogućoj meri.
Potrebno je da dodeli akreditaciju ili identifikacionu karticu gde je bitna vidljivost volontera (manifestacije, konferencije i sl.).
Da obezbedi realizaciju aktivnosti u skladu sa sposobnostima i psiho-fizičkim mogućnostima volontera, u sigurnim i zdravim uslovima za rad, zaštićeni od uznemiravanja, zastrašivanja i bilo kog vida nasilja i diskriminacije.
Da prepozna i da podstrek uspehu volontera tokom akcije.
Da obezbedi materijal za rad, instrukcije i potvrdu o volontiranju, ukoliko tako naznači u opisu akcije.
U slučaju da je dobio donaciju preko platforme volonter.rs, organizator akcije je dužan da podeli 5 (slovima: pet) fotografija preko Facebook-a ili Twitter-a sa mesta za dopisivanje unutar tima na volonter.rs. Organizator je saglasan da će podeljene fotografije automatski biti prosleđene donatoru koje ovaj može koristiti slobodno po sopstvenoj želji i za sopstvene potrebe. Donator je dužan da navede ime autora svake pojedinačne fotografije ukoliko je bude koristio u sopstvene promotivne ili druge svrhe. O ispunjenosti ovih uslova i svu odgovornost snose donator i autor fotografije. Administrator platforme volonter.rs ne snosi odgovornost za podeljen materijal i njegovu dalju distribuciju i upotrebu.

Sve važeće zakone i podzakonska akta za teritoriju
Republike Srbije na temu rada možete naći na sledećoj stranici:
http://www.minrzs.gov.rs/lat/dokumenti/rad