Prijavite se
Obaveze volontera
  • Da prisustvuje akciji na koju se prijavio ili da o svom odsustvu obavesti organizatoreputem platforme. Da vredno radi na realizaciji aktivnosti, u skladu sa svojim mogućnostima.
  • Da prati smernice za rad i poštuje uputstva koja se tiču bezbednosti na radu.
  • Da komunicira sa organizatorimai drugim volonterima u duhu saradnje, uz uzajamno poštovanje i bez diskriminacije.
  • Volonter može da odustane od aktivnosti u bilo kom trenutku, ukoliko proceni da je ugrožena njegova bezbednost ili zdravlje, uz informisanje koordinatora akcije. 
  • Volonter može da odustane od aktivnosti u bilo kom trenutku, ukoliko proceni da nije u skladu sa ciljem navedenim u platformi, uz informisanje koordinatora akcije. U ovom slučaju, veoma je poželjno da volonter kontaktira administratore Volonter.rs i uputi ih na razloge svog odustajanja od akcije.
  • Volonter je više nego dobrodošao da da povratnu informaciju organizatoruo samoj akciji, kao i svoje predloge za unapređenje narednih akcija.
  • Volonter može kontaktirati tim Volonter.rs sa mišljenjem o organizatoru volontiranja.

Sve važeće zakone i podzakonska akta za teritoriju Republike Srbije na temu rada možete naći na sledećoj stranici: http://www.minrzs.gov.rs/lat/dokumenti/rad