Prijavite se
Uslovi korišćenja
Internet platforma
www.volonter.rs

Volonter.rs internet platforma (U daljem tekstu: Platforma) je prevashodno namenjena organizaciji, pristupanju i promociji volonterskih akcija.
 
Platforma je otvorena za sve ljude dobre volje, sa navršenih 15 godina života, bez obzira na njihovo poreklo, nacionalnost, seksualnu orijentaciju, fizičku ili mentalnu sposobnost.
 
Platforma nije otvorena za organizovanje akcija koje podstiču na netrpeljivost, nasilje, diskriminaciju i svaki vid ugrožavanja ljudskog dostojanstva, slobode i života, kao i ugrožavanja životne sredine.
 
U slučaju naprimerenog korišćenja, korisniku može biti trajno ili privremeno onemogućeno korišćenje platforme.
 
Platforma takođe omogućava uslove za organizaciju, pristupanje i promociju akcija “dugoročnog volontiranja”. Važeći  Zakon o volontiranju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010) definiše dugoročno volontiranje kao volontiranje koje traje duže od 10 časova nedeljno, najmanje tri meseca bez prekida. Zakon predviđa posebne uslove za ovaj vid volontiranja, kao npr. da se ugovor o volontiranju obavezno zaključuje u pisanom obliku.
 
Volonteri samostalno regulišu svoja prava i obaveze sa organizatorom volontiranja koji je dužan da postupa u skladu sa Zakonom o volontiranju i drugim zakonima Republike Srbije.
 
Zbog prirode dostupnosti internet platforme, korisnici van granica Republike Srbije dužni su da poštuju međunarodne konvencije koje uređuju ovu oblast kao i zakone zemlje u kojoj organizuju volontiranje ili volontiraju, i slobodni su da koriste platformu.
 
U slučaju odstupanja na terenu od gorenavedenih pravila, molimo vas da nas o tome obavestite putem e-pošte: contact@volonter.rs
 
Platformu mogu da koriste sva lica koje su navršila najmanje 15 godina života odabirom godine rođenja pri popunjavanju Korisničkog profila. Za unošenje netačnih podataka odgovoran je korisnik. Prijavom preko platforme Facebook korisnik naknadno unosi podatak o svom godištu i druge tražene podatke.
 
Samostalno, ili zajedno sa drugima,  svako je slobodan da pokrene volontersku akciju tj. da organizuje dobrovoljno pružanje usluge ili obavljanje aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro ili za dobro drugog lica.
 
Platforma je napravljena kao mesto na kome se pokretači akcija i volonteri susreću, na kojem mogu da se udruže za opšte dobro društva ili za dobro drugih lica.
 
Volonteri i zaposleni na razvoju i implementaciji platforme Volonter.rs ne pokreću i ne organizuju volonterske akcije u ime platforme www.volonter.rs preko platforme www.volonter.rs.
 
Lica koja su angažovana na razvoju i implementaciji Volonter.rs mogu u cilju funkcionisanja Platforme da prate izvršenje akcija u cilju izrade promotivnih izveštaja, a u neposrednom dogovoru i uz pristanak organizatora akcije.
 
Lica koja su angažovana na razvoju i implementaciji Volonter.rs mogu da pruže podršku organizatorima volonterskih akcija, kao i drugim učesnicima.
 
Lica koja su angažovana na razvoju i implementaciji Volonter.rs su podstaknuta da samostalno, kao građani, pokreću i pridružuju se volonterskim akcijama, kao i da aktivno učestvuju u društvenom životu.
 
Cilj platforme je da inicijatorima volonterskih akcija omogući lako organizovanje i sprovođenje lokalnih dobrovoljnih akcija i inicijativa, prilagođenih potrebama lokalnih zajednica, a volonterima pregled svih akcija u koje se mogu uključiti, u odnosu na svoja interesovanja, slobodno vreme i trenutnu lokaciju.
 
Svi rezultati predstavljaju uspeh organizatora i volontera koje svako od učesnika može samostalno predstaviti kroz ulogu i doprinos koji je dala ili dao. Platforma zadržava pravo da koristi pisane-video-audio zabeležbe sa akcija za sopstvene potrebe promovisanja volontiranja i rada platforme.
 
Za sve tekstove, opise, fotografije i druge unose, svu odgovornost snose korisnici platforme koji ih objavljuju. 
 
Ovi uslovi korišćenja se primenjuju na sav sadržaj i usluge ove platforme.
 
Platforma poštuje prava ličnosti, privatnosti, prava o zaštiti podataka, autorska i druga srodna prava, kao i dobre poslovne običaje, u svemu u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
 
Na sva pitanja koja nisu regulisana posebnim uslovima korišćenja, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.
 
Izjava o odgovornosti Volonter.rs
 
Korišćenje Platforme je na isključivu odgovornost korisnika.
 
Udruženje ne garantuje neprekidnost korišćenja Platforme niti eventualnu nedostupnost, delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje iste, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ove platforme. Udruženje nije odgovorno za tehničke probleme koji mogu da dovedu do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski rad. 
 
Udruženje ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni sam sadržaj postavljen od strane članova. Udruženje ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.
 
Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu, ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.
 
Korisnik izričito prihvata da Udruženje ne može biti odgovorno za ponašanje drugih članova ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.
 
Platforma može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.
 
Udruženje zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa platforme, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja, a naročito radi očuvanja integriteta platformi, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.
 
UGOVORNI ODNOS I UGOVOR PO PRISTUPU
 
Pristupom i korišćenjem platforme Volonter.rs, članovi pristaju na Uslove korišćenja Internet platforme Volonter.rs,  te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa pružaocem usluge.
 
Pristupom sadržajima internet platforme Volonter.rs, svaki član izjavljuje da je pročitao ove Uslove korišćenja i da je pristao na njih.
 
ZAŠTITA PRAVA
 
Udruženje će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:
 
na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan
nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o članu čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa važećim propisima
 
UPRAVLJANJE

Udruženje „UDRUŽENJE ZA PODRŠKU VOLONTERIZMU", matični br.: 28207352 (U daljem tekstu: Udruženje) ima pravo na implementaciju platforme. 

Neovlašćeno kopiranje bilo kog dela ili platforme u celini, od strane trećih lica, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi, nije dozvoljeno.
 
Platforma sadrže i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Platformi.
 
Postavljanjem unosa na platformu, član je saglasan da isti postane vidljiv svakom korisniku platforme. Dalje prenošenje sadržaja ili dela sadržaja sa bilo kog dela platforme je dozvoljeno uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Volonter.rs internet stranice.
Svaka strana samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njeno autorsko delo.
 
ČLANSTVO
 
Fizička lica
 
Fizičko lice postaje član prijavljivanjem na Volonter.rs platformu - prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i davanjem saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti (klikom na polje za prihvatanje Uslova korišćenja pri otvaranju korisničkog naloga). Na taj način budući član daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih kao član pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja.
 
Pravna lica
 
Pravno lice postaje član nakon što izvrši sve dole navedene radnje registracije. Radnje registracije pravnog lica čine: prijavljivanje na Volonter.rs platformu, prihvatanje ovih Uslova korišćenja i davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti (klikom na polje  za prihvatanje Uslova korišćenja pri otvaranju korisničkog naloga). Na taj način pravno lice daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja.
 
Prestanak članstva
 
Udruženje , kao administrator Platforme, ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, članstvo, da ograniči korišćenje ili korišćenje drugih usluga bilo kom članu ili budućem članu u bilo kom trenutku, bezobrazloženja.
 
Član može otkazati članstvo, u bilo koje vreme, bez obrazloženja, odabirom te opcije unutar stranice sa korisničkim profilom.
 
Udruženje zadržava pravo da članu otkaže članstvo i pristup platformi ubilo koje vreme, bez obrazloženja, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslovakorišćenja ili zakona Republike Srbije.
 
Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonima Republike Srbije, posebno radi sprečavanja i otkrivanja vršenja svih vrsta protivpravnih radnji i izvršenja krivičnih dela.
 
Član kome je otkazano članstvo od strane Administratora platforme nema pravo da se ponovo registruje kao član, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka Administratora.
 
Momentom prestanka članstva bez obzira na razlog ili vrstu prestanka, odmah prestaju sva prava člana.
 
Sa prikupljenim i obrađenim podacima člana Administrator će postupiti u skladu sa zakonom.
 
OBAVEZE ČLANOVA
 
Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Platforme, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine isključivo na sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.
 
Sadržaj koji članovi objave na Volonter.rs pri pokretanju akcija ne može sadržati informaciju o trećim licima (u svojstvu reklame).
 
Administrator zadržava pravo da ukloni sve eksterne ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da krše navedene odredbe.
 
Korisnicima internet platforme se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je generisalo Udruženje kao i da na bilo koji drugi način blokiraju ili onemogućavaju njegov nesmetani rad.
 
Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost internet stranica Platforme kao i sa njom povezanim internet stranicama je zabranjena. Članovi ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja platforme. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj  odgovornosti, a prouzrokuju štetu svima koji žele da pokrenu volonterske akcije i pomognu svojoj zajednici.
 
Član se obavezuje da nadoknadi svaku eventualnu štetu koju prouzrokuje, kako Udruženju, tako i drugim korisnicima platforme Volonter.rs.
 
Udruženje nije dužno da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje članova Platforme kada je u pitanju upotreba platforme. Autor ima pravo, ukoliko nađe za potrebno, da proverava da li su unosi, odnosno sadržaj objavljeni od strane članova na platformi u skladu sa svrhom te platforme.
 
KRŠENJA USLOVA KORIŠĆENJA
 
Udruženje zadržava pravo da ukloni akciju bez posebnog obrazloženja a za koju veruje da nije u skladu sa svrhom platforme.
 
RIZICI NA PLATFORMI WWW.VOLONTER.RS
 
Pored svih predostrožnosti, kontrola i usavršenih procedura provere, postoji rizik da dođe do obmane naših sistema i zloupotrebe platforme. Ukoliko uočite nepravilnosti, molimo vas da nas kontaktirate preko e-mail adrese: contact@volonter.rs
 
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Udruženje ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na internet prezentaciji, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.
 
Ukoliko član nije saglasan sa Uslovima korišćenja, slobodan je da obustavi svoje članstvo na Volonter.rs
 
Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije.
 
Na sve sporove do kojih može doći između Udruženja i člana u vezi sa korišćenjem Volonter.rs platforme kao i članova međusobno, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica.
 
Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranama platforme.
 
 
KO SU KORISNICI PLATFORME
 
 
 
OBJAŠNJENJA
 
POJEDINCI
 
Svaki pojedinac može pokrenuti, prisustvovati ili finansirati akciju, bez obzira na državljanstvo. Prijavljivanje na akcije u svojstvu volontera moguće je isključivo za pojedince.
 
ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA
 
Sve organizacije civilnog društva registrovane na teritoriji države na kojoj se obavlja aktivnost mogu pokretati i finansirati pojedinačne akcije. 
 
DRŽAVNE INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE
 
Sve državne institucije i organizacije koje deluju na teritoriji na kojoj pokreću ili finanasiraju volontersku akciju mogu to činiti. 
 
SPORTSKA UDRUŽENJA
 
Sva sportska udruženja registrovana na teritoriji na kojoj pokreću ili finansiraju akcije to mogu činiti.
 
PROFITNE ORGANIZACIJE U BILO KOJOJ FORMI UDRUŽIVANJA (osim sportskih klubova)

Ove vrste organizacije, zbog prirode svog posla, mogu isključivo finansirati akcije. 
 
FONDACIJE
 
Fondacije mogu pokretati i finansirati akcije na teritoriji države u kojoj su registrovane. 
 
Ova pravila će se primenjivati pri administriranju platforme. Molimo vas da nas obavestite ukoliko uočite neke nepravilnosti.
 
PRIJAVA NEPRIMERENE AKCIJE
 
U slučaju odstupanja od pravila Platforme, molimo vas da nas o tome obavestite putem e-mail contact@volonter.rs
 
Ukoliko je akcija okončana, onaj ko šalje prigovor mora biti prethodno registrovan kao učesnik akcije. O svakom prigovoru će se odlučivati putem slanja ankete svim učesnicima koji će potvrditi ili opovrgnuti navode, bez navođenja izvora.
 
U slučaju zlonamernog slanja pogrešne informacije, korisniku Platforme se suspenduje profil na 3 meseca. Nakon tog perioda, biće pozvan da se uključi u rad platforme i da da svoj doprinos društvu.
 
OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA PLATFORME NAMENJENI SVIMA

Svi imaju jednaku mogućnost da se priključe bilo kojoj akciji, dok se ne popune mesta, osim u slučaju kada su naznačeni posebni zahtevi.
Svi uživaju poštovanje, uvažavanje i zaštitu od bilo koje vrste diskriminacije od strane članova Volonter.rs, inicijatora volonterskih akcija, volontera i finansijera pojedinačnih akcija.
Ponuđene su akcije čija je tematika u skladu sa Zakonom o volontiranju.
Svi su dobrodošli da sugerišu mere za dalje unapređenje portala Volonter.rs.
Svi imaju jednak pristup informacijama o svim najavljenim akcijama.
Svi dobrovoljno i besplatno učestvuju u aktivnosti na koju su prijavljeni preko platforme, doprinoseći cilju akcije i opštem društvenom boljitku.
Svi se jedni prema drugima odnosimo sa uvažavanjem.
Svi radimo zarad opšteg boljitka društva i životne sredine.
Potrebno je poštovati Uslove korišćenja platforme.
 
OBAVEZE ORGANIZATORA AKCIJE

Neophodno je da precizno opiše volonterske akcije, da jasno prikaže ulogu i aktivnosti volontera, kao i očekivanja u pogledu vremena angažovanja, broja volontera i posebnih zahteva (iskustvo, veštine i/ili sredstva za rad) u skladu sa ciljem akcije.
Neophodno je da sprovede koordinaciju volontera, osnovnu obuku i upoznavanje sa ciljevima i vrednostima akcije, kako bi doprineli ostvarenju akcije u najvećoj mogućoj meri.
Potrebno je da dodeli akreditaciju ili identifikacionu karticu gde je bitna vidljivost volontera (manifestacije, konferencije i sl.).
Da obezbedi realizaciju aktivnosti u skladu sa sposobnostima i psiho-fizičkim mogućnostima volontera, u sigurnim i zdravim uslovima za rad, zaštićeni od uznemiravanja, zastrašivanja i bilo kog vida nasilja i diskriminacije.
Da prepozna i da podstrek uspehu volontera tokom akcije.
Da obezbedi materijal za rad, instrukcije i potvrdu o volontiranju, ukoliko tako naznači u opisu akcije.
U slučaju da je dobio donaciju preko platforme volonter.rs, organizator akcije je dužan da podeli 5 (slovima: pet) fotografija preko Facebook-a ili Twitter-a sa mesta za dopisivanje unutar tima na volonter.rs. Organizator je saglasan da će podeljene fotografije automatski biti prosleđene donatoru koje ovaj može koristiti slobodno po sopstvenoj želji i za sopstvene potrebe. Donator je dužan da navede ime autora svake pojedinačne fotografije ukoliko je bude koristio u sopstvene promotivne ili druge svrhe. O ispunjenosti ovih uslova i svu odgovornost snose donator i autor fotografije. Administrator platforme volonter.rs ne snosi odgovornost za podeljen materijal i njegovu dalju distribuciju i upotrebu.

OBAVEZE VOLONTERA

Da prisustvuje akciji na koju se prijavio ili da o svom odsustvu obavesti organizatore putem platforme. Da vredno radi na realizaciji aktivnosti, u skladu sa svojim mogućnostima.
Da prati smernice za rad i poštuje uputstva koja se tiču bezbednosti na radu.
Da komunicira sa organizatorima i drugim volonterima u duhu saradnje, uz uzajamno poštovanje i bez diskriminacije.
Volonter može da odustane od aktivnosti u bilo kom trenutku, ukoliko proceni da je ugrožena njegova bezbednost ili zdravlje, uz informisanje koordinatora akcije. 
Volonter može da odustane od aktivnosti u bilo kom trenutku, ukoliko proceni da nije u skladu sa ciljem navedenim u platformi, uz informisanje koordinatora akcije. U ovom slučaju, veoma je poželjno da volonter kontaktira administratore Volonter.rs i uputi ih na razloge svog odustajanja od akcije.
Volonter je više nego dobrodošao da da povratnu informaciju organizatoru o samoj akciji, kao i svoje predloge za unapređenje narednih akcija.
Volonter može kontaktirati tim koji upravlja platformom Volonter.rs sa mišljenjem o organizatoru volontiranja. 
 
PRAVILNIK O PRIVATNOSTI
 
Član 1.
Administrator vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
 
Podaci koji se obrađuju moraju da budu istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.
 
Član 2.
Pre prikupljanja podataka, Administrator, putem Uslova korišćenja, obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:
 
- Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Udruženje 
- Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja internet servisa, bezbednost članova internet servisa, i omogućavanje elektronske komunikacije pokretača akcija i volontera članovima internet servisa u skladu sa zakonom.
- Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica organizatora i volontera, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
-Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena ili angažovana od strane Udruženja koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima član stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa) kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
-Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude član Volonter.rs internet servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak.
-Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak članstva, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
-Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.
 
Član 3.
Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: Ime, prezime, datum rođenja, pol, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa servisima.
 
Član 4.
Sva opšta akta za upravljanje platformom Volonter.rs moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom. Ukoliko neki opšti akt nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.
 
Član 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objave na internet platormi www.volonter.rs
 
Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata.

Napomena: Sve važeće zakone i podzakonska akta za teritoriju  Republike Srbije na temu rada  možete naći na sledećoj stranici:  http://www.minrzs.gov.rs/lat/dokumenti/rad